Navigation

TdeF 2019Matthieu LADAGNOUSFDJ (Fra)
pos GC Times st GC diff GC time
126LADAGNOUS FDJ 2103:45:1186:42:11
pos Stage Times st uci pts time
72LADAGNOUS FDJ 10004:22:47
8LADAGNOUS FDJ 20031:43
129LADAGNOUS FDJ 30004:54:27
168LADAGNOUS FDJ 40005:15:37
122LADAGNOUS FDJ 50004:17:21
111LADAGNOUS FDJ 60004:49:05
157LADAGNOUS FDJ 70006:05:57
84LADAGNOUS FDJ 80005:20:00
77LADAGNOUS FDJ 90004:22:15
91LADAGNOUS FDJ 100004:59:20
135LADAGNOUS FDJ 110003:54:06
99LADAGNOUS FDJ 120005:16:51
71LADAGNOUS FDJ 130038:32
116LADAGNOUS FDJ 140003:33:47
106LADAGNOUS FDJ 150005:13:52
139LADAGNOUS FDJ 160004:00:57
137LADAGNOUS FDJ 170004:48:10
67LADAGNOUS FDJ 180006:00:01
88LADAGNOUS FDJ 190003:02:34
120LADAGNOUS FDJ 200002:09:53
105LADAGNOUS FDJ 210003:04:56