Navigation

TdeF 2019Alexey LUTSENKOAST (Kaz)
pos GC Times st GC diff GC time
19LUTSENKO AST 2148:5283:45:52
pos TdeF 2019 Sprint Jersey st gpts GC pos GC diff
43LUTSENKO AST 21421948:52
pos TdeF 2019 King of Mnts st mpts GC pos GC diff
8LUTSENKO AST 21451948:52
pos Stage Times st uci pts time
54LUTSENKO AST 10004:22:47
10LUTSENKO AST 20029:39
18LUTSENKO AST 30004:40:59
40LUTSENKO AST 40005:09:20
15LUTSENKO AST 50104:02:33
28LUTSENKO AST 60004:32:08
50LUTSENKO AST 70006:02:44
12LUTSENKO AST 80605:00:43
63LUTSENKO AST 90004:19:37
50LUTSENKO AST 100004:51:19
56LUTSENKO AST 110003:51:26
61LUTSENKO AST 120005:07:28
30LUTSENKO AST 130036:54
48LUTSENKO AST 140003:27:31
29LUTSENKO AST 150004:54:03
156LUTSENKO AST 160004:07:42
92LUTSENKO AST 170004:41:46
3LUTSENKO AST 18255005:36:37
26LUTSENKO AST 190002:45:43
49LUTSENKO AST 200002:00:25
62LUTSENKO AST 210003:04:28